Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne jest badaniem instalacji elektrycznej w celu oceny jej stanu technicznego pod względem niezawodności i bezpieczeństwa użytkowania. Na podstawie takich badań podejmuje się decyzję o przekazaniu instalacji oraz urządzeń elektrycznych do eksploatacji. Decyzję wydaję się na czas określony, zależnie od stanu instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Pomiary elektryczne pozwalają na precyzyjną ocenę instalacji oraz urządzeń oraz na ich odpowiednie naprawy, a czasami wycofanie z eksploatacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Mamy dwa podstawowe rodzaje badań i pomiarów:

  • badania i pomiary odbiorcze
  • badania i pomiary eksploatacyjne okresowe (ochronne)

Okresowe sprawdzanie i próby powinny obejmować:

  • pomiary rezystancji izolacji
  • badania ciągłości przewodów ochronnych
  • badania ochrony przed dotykiem pośrednim
  • badania przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwporażeniowej
  • próby działania urządzeń różnicowoprądowych