Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru

Wykrycie pożaru na długo przed pojawieniem się płomieni ma decydujące znaczenie dla uniknięcia strat materialnych oraz bezpiecznej ewakuacji ludzi.
Można to osiągnąć stosują systemy przeciwpożarowe. Stosując urządzenia automatycznej sygnalizacji pożaru możemy znacznie podnieść poziom naszego bezpieczeństwa w budynku.

System wykrywania i sygnalizacji pożaru jest obecnie wymaganiem ustawowym w:

 • bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny
 • bankach w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500m2
 • dworcach i portach, przeznaczonych jednocześnie do przebywania powyżej 500 osób
 • stacjach metra i kolei podziemnej
 • garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1500m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną
 • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim, resortowym
 • muzeach oraz zabytkowych budowlach, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej
 • archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 • budynkach zamieszkania zbiorowego o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych
 • zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku \\
 • domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku
 • szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku
 • budynkach gastronomicznych o liczbie miejsc powyżej 300
 • w kinach o liczbie miejsc powyżej 600
 • budynkach handlowych lub wystawowych wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2500m2
 • budynkach handlowych lub wystawowych jednokondygnacyjnych o powierzchnio strefy pożarowej powyżej 5000m2

AKUSTYCZNY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Dźwiękowy system ostrzegawczy, umożliwia rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawany automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także operatora.

Badania naukowe dowodzą, że ludzie reagują szybko i prawidłowo na jasne i jednoznaczne polecenia głosowe nadawane poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO).